Đóng Góp

Kính gửi quý Đầy Tớ Chúa

Chúng tôi nhận thấy rằng mỗi bài giảng của Đầy Tớ CHÚA đem lại nhiều sự dạy dỗ, khích lệ giúp cho con dân CHÚA được tăng trưởng hơn về thuộc linh và trên hành trình theo CHÚA. Bởi được dựa trên nền tảng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ mặc khải của Ngài.

Bài giảng của các đầy tờ Chúa được Đức Thánh Linh soi dẫn cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và việc chia sẻ ra để nhiều người được nghe được học là điều cần thiết.

Chúng tôi mong rằng chuyên trang giảng luận sẽ nhận được nhiều sự đóng góp ý kiến cũng như các bài giảng được thu âm từ các chương trình thờ phượng, huấn luyện, các giờ học Kinh Thánh,…

Chuyên mục Giảng Luận của CDNVN với mục đích tạo điều kiện cho con dân CHÚA khắp nơi có thể nghe được nhiều bài học thuộc linh giá trị của nhiều diễn giả khác nhau.

Xin chia sẻ file cho chúng tôi, hình ảnh diễn giả, thông tin mục vụ của quý Đầy Tớ Chúa để chúng tôi cập nhật trên chuyên trang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con cái Chúa khắp nơi có thể nghe và nhận được sự dạy dỗ đầy đủ về lời của Chúa.

Muốn thật hết lòng.

Ban Biên Tập